e-WUŚ

Można by pomyśleć, że to czułe zdrobnienie żeńskiego imienia a to jednak bardzo poważna sprawa i coś na co zdaje się większość z nas czekała…
e-WUŚ… to elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów, który umożliwia natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń finansowanych przez NFZ.

Informujemy, że od 1 stycznia 2013 w poradniach, szpitalach, gabinetach stomatologicznych, które podpisały umowę z NFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zdecydują się wdrożyć bezpłatny system weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców EWUŚ pacjenci będą mogli potwierdzić swoje prawo do świadczeń za pomocą numeru PESEL i dowodu tożsamości. Wystarczy podać PESEL, by móc skorzystać z bezpłatnego leczenia i refundowanych leków.

…Co to oznacza dla nas? Idziemy do lekarza i nie musimy szukać nerwowo dodatkowych dokumentów… ściągać od pracodawcy druków RMUA bo znowu nie dostaliśmy na czas. Wszystkie potrzebne dane są już miejscu w rejestracji!

Z jakimi dokumentami do lekarza?

Od 1 stycznia 2013 r. w tych placówkach, które korzystają z systemu eWUŚ, aby potwierdzić prawo do bezpłatnego leczenia wystarczy, że będziesz miał przy sobie jeden z wymienionych dokumentów:
– dowód osobisty,
– paszport,
– prawo jazdy.

W przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do ukończenia 18. roku życia:
– aktualną legitymacje szkolną.

Najważniejszy jest tu PESEL!!!

Twój numer PESEL to klucz do weryfikacji Twoich uprawnień – to dzięki niemu lekarz będzie mógł sprawdzić elektronicznie w systemie NFZ, czy masz aktualne prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, czy będzie mógł wypisać Ci bez obaw refundowaną receptę lub skierować na badania.
Podając swój numer PESEL w rejestracji, a w ciągu kilku chwil Ty i Twój lekarz będziecie mieli pewność, że NFZ sfinansuje Twoje leczenie.

Ważne!

Jeżeli Twoje dziecko nie ukończyło 3. miesiąca życia i nie ma jeszcze nadanego PESEL, przychodząc z nim do lekarza, powinieneś podać w rejestracji swój PESEL.

Jak to jestem nieubezpieczony?- czy mogę się leczyć bezpłatnie?

Jeżeli po 1 stycznia 2013 w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty czy leczenia!
Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać:
– imię i nazwisko pacjenta,
– adres zamieszkania,
– podstawa prawna do świadczeń np. emerytura, umowa o pracę,
– numer PESEL,
– dokument potwierdzający tożsamość.

W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, KRUS-ie, urzędzie pracy, u zleceniodawcy.

Gdy eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń – gdzie to wyjaśnić?

 U płatnika składek:
– pracownik – u pracodawcy
– zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
– emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
– osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – w ZUS
– osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
– osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta, burmistrza lub prezydenta miasta
– przedsiębiorca – w ZUS
– rolnik wraz z domownikami – w KRUS
– osoby ubezpieczające się dobrowolnie – w NFZ

Kochani Rodzice nie zapominajcie o mnie!

Nie zapomnij!
Od 1 stycznia 2013 r., jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.
Może to zrobić każde z rodziców. Pamiętaj! To jest Twój obowiązek!
Masz na to 7 dni!
Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka przed 1 stycznia 2013 r., nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej.

Uwaga! Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.
Za leczenie każdego dziecka, które jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

Ważne!

Jeżeli zmieniasz pracę po 1 stycznia 2013 r., powinieneś poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.
Kiedy zmieniasz pracę, zostajesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?
– dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
– małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
– rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zweryfikuj i zaktualizuj swoje dane u płatnika składek (informacja ZUS)

ZUS przekazuje do NFZ dane z dokumentów ubezpieczeniowych otrzymanych od płatników składek. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą więc skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (pracodawcy, przedsiębiorcy itp.) powinni sprawdzić, czy do ZUS przekazane zostały poprawne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego oraz o członkach rodzin ubezpieczonych.

Przejdź do informacji zamieszczonej na stronie internetowej ZUS dot. weryfikacji i aktualizacji swoich danych u płatnika składek

Wzory oświadczeń dla pacjenta i opiekuna

Wzory oświadczeń, które pacjent (lub jego opiekun) będą mogli składać po 1 stycznia 2013 r. w przypadku, kiedy NFZ nie potwierdzi prawa do świadczeń, a pacjent ma do nich prawo.
oświadczenie pacjenta
oświadczenie opiekuna
instrukcja, jak wypełnić oświadczenie o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do swiadczeń