Becikowe od 2013 r.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw „becikowe”), w wysokości 1000zł, przysługuje z tytułu urodzenia się dziecka:
- matce lub ojcu dziecka
- opiekunowi prawnemu dziecka
- opiekunowi faktycznemu dziecka

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do becikowego, będzie uzależnione od kryterium dochodowego, które będzie wynosić 1922 zł miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Rodzina, której dochód na osobę nie przekracza tej kwoty może otrzymać taki zasiłek. Pamiętajmy, że mowa o dochodach w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o becikowe 2013.

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Jednorazowa zapomoga nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Becikowe wypłaca się na podstawie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, że matka przynajmniej od 10. tygodnia ciąży przebywała pod opieką lekarską i przynajmniej 3 razy wykonała obowiązkowe badania. Zaświadczenie musi być przedłożone na stosownym druku. Takie zaświadczenie może wystawić każdy lekarz, niekoniecznie ginekolog. Może to również zrobić położna. Zaświadczenie składamy w terminie do roku od momentu przyjścia dziecka na świat. (Dz.U. z 2010 r. Nr 183 poz. 1234).

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

- Do wglądu dowód osobisty osoby ubiegającej się o zapomogę
- Ksero aktu urodzenia dziecka (oryginał do wglądu) i PESEL dziecka po jego otrzymaniu
- Zaświadczenie lekarskie lub od położnej potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu;
- Oświadczenie członków rodziny o wysokości dochodów;

- Przedstawiciel ustawowy nieletniej matki dziecka do wniosku dołącza odpis skrócony aktu urodzenia matki dziecka.
- W przypadku opiekuna prawnego – xero orzeczenia sądu ustanawiające opiekuna prawnego (oryginał do wglądu)

Miejsce składania wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Zemborzycka 88-92, Lublin
tel: 81 466 53 80

przyjęcia interesantów:
poniedziałek : 10 – 17
wtorek – piątek 8 – 15

Wzory wniosków :

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>